Hướng nghiệp

Hướng nghiệp về Ngành Kế Toán

Hướng nghiệp về Ngành Kế Toán

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước…

Xem chi tiết

Hướng nghiệp về Ngành Thuế

Hướng nghiệp về Ngành Thuế

Thuế là khoản đóng góp bắt buộc mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn do pháp luật quy định. Khoản đóng góp này nhằm đảm bảo cho Nhà nước thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Xem chi tiết

Hướng nghiệp về Kinh Tế và Quản Lý

Hướng nghiệp về Kinh Tế và Quản Lý

Mục tiêu chung của quản lí kinh tế là hướng tới hiệu quả kinh tế xã hội như: tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế với việc phát triển văn hóa, giữ vững quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế dựa…

Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi