Hướng nghiệp về Kinh Tế và Quản Lý

Mục tiêu chung của quản lí kinh tế là hướng tới hiệu quả kinh tế xã hội như: tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế với việc phát triển văn hóa, giữ vững quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế dựa trên nền tản khoa học công nghệ hiện đại…


Xem thêm


Liên hệ với chúng tôi