Hướng nghiệp về Ngành Thuế

Thuế là khoản đóng góp bắt buộc mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn do pháp luật quy định. Khoản đóng góp này nhằm đảm bảo cho Nhà nước thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của mình.


Xem thêm


Liên hệ với chúng tôi