Lịch khai giảng lớp Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp

Lịch khai giảng lớp Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp
 
  Khóa học    Thời gian Thời lượng khóa học Số lượng  học viên Học phí Lịch khai giảng dự kiến  Đăng ký 
  Định hướng nghề kế toán Lớp trong giờ hành chính Thứ 2 đến thứ 7 (9h00 - 11h30) 2 buổi 5-7 hoc viên/lớp 1,000,000 17/05/2015 Đăng ký
Thứ 2 đến thứ 7 (14h00 - 16h30)
Lớp ngoài giờ hành chính Tối thứ 2,4,6 (18h00 - 21h00)
 Cập nhật kiến thức về luật kế toán và thuế Lớp trong giờ hành chính Thứ 2 đến thứ 7 (9h00 - 11h30) 2 buổi 5-7 hoc viên/lớp 1,000,000 17/05/2015 Đăng ký
Thứ 2 đến thứ 7 (14h00 - 16h30)
Lớp ngoài giờ hành chính Tối thứ 2,4,6 (18h00 - 21h00)
 Kế toán thuế Lớp trong giờ hành chính Thứ 2 đến thứ 7 (9h00 - 11h30) 15 buổi 5-7 hoc viên/lớp 2,000,000 17/05/2015 Đăng ký
Thứ 2 đến thứ 7 (14h00 - 16h30)
Lớp ngoài giờ hành chính Tối thứ 2,4,6 (18h00 - 21h00)
 Kế toán thương mại Lớp trong giờ hành chính Thứ 2 đến thứ 7 (9h00 - 11h30) 15 buổi 5-7 hoc viên/lớp 2,000,000 17/05/2015 Đăng ký
Thứ 2 đến thứ 7 (14h00 - 16h30)
Lớp ngoài giờ hành chính Tối thứ 2,4,6 (18h00 - 21h00)
Kế toán sản xuất Lớp trong giờ hành chính Thứ 2 đến thứ 7 (9h00 - 11h30) 20 buổi 5-7 hoc viên/lớp 2,000,000 17/05/2015 Đăng ký
Thứ 2 đến thứ 7 (14h00 - 16h30)
Lớp ngoài giờ hành chính Tối thứ 2,4,6 (18h00 - 21h00)
 Kế toán xuất nhập khẩu Lớp trong giờ hành chính Thứ 2 đến thứ 7 (9h00 - 11h30) 20 buổi 5-7 hoc viên/lớp 3,000,000 17/05/2015 Đăng ký
Thứ 2 đến thứ 7 (14h00 - 16h30)
Lớp ngoài giờ hành chính Tối thứ 2,4,6 (18h00 - 21h00)
 Kế toán xây lắp Lớp trong giờ hành chính Thứ 2 đến thứ 7 (9h00 - 11h30) 40 buổi 5-7 hoc viên/lớp 4,000,000 17/05/2015 Đăng ký
Thứ 2 đến thứ 7 (14h00 - 16h30)
Lớp ngoài giờ hành chính Tối thứ 2,4,6 (18h00 - 21h00)
Kế toán tổng hợp              (Thương mại - XNK, sản xuất) Lớp trong giờ hành chính Thứ 2 đến thứ 7 (9h00 - 11h30) 40 buổi 5-7 hoc viên/lớp 4,000,000 17/05/2015 Đăng ký
Thứ 2 đến thứ 7 (14h00 - 16h30)
Lớp ngoài giờ hành chính Tối thứ 2,4,6 (18h00 - 21h00)
Lâp, đọc và phân tích BCTC Lớp trong giờ hành chính Thứ 2 đến thứ 7 (9h00 - 11h30) 15 buổi 5-7 hoc viên/lớp 2,000,000 17/05/2015 Đăng ký
Thứ 2 đến thứ 7 (14h00 - 16h30)
Lớp ngoài giờ hành chính Tối thứ 2,4,6 (18h00 - 21h00)
 

 


Xem thêm


Liên hệ với chúng tôi